Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás

Prevádzkový poriadok Auparku Piešťany

Otváracia doba prevádzok nákupno-zábavného centra Aupark Piešťany:

Pondelok – nedeľa: od   09.00 hodiny do 21.00 hodiny

Vstupom do areálu Auparku Piešťany, každý užívateľ akceptuje nasledovné všeobecné podmienky užívania:

 

V celom areáli Auparku je zakázané:

 ·         umiestňovať stánky a iné zariadenia a vyvíjať v nich obchodné aktivity, ponúkať a predávať akýkoľvek tovar mimo obchodných prevádzok bez súhlasu manažmentu Auparku,

·         organizovať komerčné akcie určené na propagáciu rôznych produktov a služieb bez predchádzajúceho súhlasu  manažmentu Auparku,

·         usporiadať kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia bez predchádzajúceho súhlasu manažmentu Auparku,

·         rozdávať politické a akékoľvek iné letáky alebo agitovať v areáli Auparku bez predchádzajúceho súhlasu  manažmentu Auparku,

·         kričať, spievať, hrať na hudobných nástrojoch, reprodukovať hlasnú hudbu v celom areáli Auparku bez predchádzajúceho súhlasu manažmentu Auparku,

·         vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú alebo by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov Auparku,

·         fyzicky alebo ústne sa vyhrážať ktorejkoľvek osobe, vyvolávať roztržky, pľuť, obťažovať ostatných nadmerne hlasitým správaním, používať slová a gestá s výrazným sexuálnym podtextom,

·         použiť výrazy či iné prejavy hanobiace rasu, náboženstvo alebo etnikum, ktoré by sa mohli dotknúť ostatných návštevníkov Auparku alebo rušiť ich pokoj,

·         konzumovať alkohol v areáli Auparku s výnimkou konzumácie v rámci prevádzok na tento účel určených,

·         znehodnocovať, poškodzovať, ničiť alebo akýmkoľvek spôsobom manipulovať s majetkom, ktorý je súčasťou Auparku alebo je v ňom umiestnený a ktorý patrí Auparku, jeho zákazníkom alebo nájomcom, taktiež je zakázané písať, striekať sprejom, vytvárať graffiti na tomto majetku, poškodzovať zeleň,

·         vyťahovať predmety z nádob na odpadky, odhadzovať nebezpečné odpady do nádob určených na všeobecný odpad,

·         organizovať demonštrácie a zhromažďovať sa vo väčších skupinách v areáli Auparku,

·         žobrať, užívať narkotiká a iné omamné látky,

·         robiť zvukové a obrazové záznamy určené pre komerčné účely,

·         vstupovať do priestorov Auparku v sprievode zvierat s výnimkou psov, ktorí sú na vodítku a majú košík (výnimka neplatí pre tzv. bojové plemená psov),

·         behať a naháňať sa, jazdiť na bicykli, skejtborde, kolieskových korčuliach a iných podobných prostriedkoch, ležať, spať alebo dlhodobo vysedávať na lavičkách alebo v iných priestoroch Auparku,

·         nosiť a používať strelné zbrane, používať zábavnú pyrotechniku,

·         fajčiť s výnimkou miest na tento účel určených,

·         vstupovať osobám mladším ako 12 rokov bez sprievodu rodičov,

·         dopúšťať sa činností, ktoré rušia pokoj návštevníkov Auparku, správať sa nemorálne, spoločensky neakceptovateľným spôsobom, zbytočne a neopodstatnene sa zdržiavať v priestoroch komplexu Aupark Piešťany.

 

Pokiaľ sa akákoľvek osoba dopustí porušenia návštevného poriadku v areáli Auparku, manažment Auparku si vyhradzuje právo vykázať a zakázať vstup takejto osobe do areálu Auparku.